Vertrouwen in komst DAB+ voor publieke Streekomroep

donderdag 14 juni 2018 @ 17:08

De Nederlandse overheid wil dat digitale etherradio (DAB+) op termijn een succes wordt. De Tweede Kamer heeft echter vanuit de radiosector veel klachten ontvangen over inefficiënte en ineffectieve frequentie-indeling voor DAB+. Voor de Streekomroep was er zelfs helemaal geen spectrum voorzien. Broadcast Partners diende een DAB-verbeterplan in op basis waarvan een goede frequentie-indeling wel mogelijk is. Eind 2017 liet de Tweede Kamer zich uitvoerig informeren in een rondtafelgesprek met alle sectorafgevaardigden en het ministerie van Economische Zaken.

Taskforce DAB+

Na het rondetafelgesprek zijn in opdracht van de Tweede Kamer een Taskforce DAB+ en een technische werkgroep geformeerd om het DAB-verbeterplan uit te werken en te vertalen naar overheidsbeleid. In de Taskforce DAB+ zijn alle belangenorganisaties vertegenwoordigd: NPO, VCR, RPO en NLCR. Bij de laatste vergadering waren ook lokale omroepen aanwezig die zich grondig lieten informeren.

Indeling digitaal spectrum

De technische werkgroep heeft in opdracht van de Taskforce DAB+ alle technisch mogelijke frequentie-indelingsmogelijkheden onderzocht. Hierbij is gekeken welk scenario leidt tot een zo optimaal mogelijke DAB+ frequentie-indeling. Daarbij is rekening gehouden met het uitgangspunt ‘hoogwaardige uitzend- en ontvangstkwaliteit voor Streekomroepen’. Het geadviseerde scenario sluit het beste aan en biedt maximale frequentiemogelijkheden, met name voor de Streekomroep.

Allotments voor Streekomroep

OLON/NLPO en VNG hebben afgesproken dat de huidige Lokale Omroepen worden omgevormd naar een veel kleiner aantal Streekomroepen met doelgebieden gevormd uit de sociaal-culturele en economische omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren.

NLPO vroeg om 81 DAB+ frequentiegebieden (DAB+ allotments). Uit onderzoek blijkt dit niet realiseerbaar. Dankzij de geadviseerde optie wordt nu wel voorzien in tenminste 50 subregionale multiplexen voor de Streekomroepen die in voorkomend geval een allotment delen. De DAB-multiplexen bieden hiervoor ruim voldoende capaciteit. Het DAB-verbeterplan biedt de mogelijkheid om één centrale hoogvermogen zender in te zetten per allotment. Het is maatwerk, maar gemiddeld wordt hierbij uitgegaan van een uitzendvermogen van ca. 500 Watt ERP en een grotere antennehoogte. Indien noodzakelijk wordt deze aangevuld met een tweede zender. Uit onderzoek blijkt dit veel beter te werken dan het laagvermogenconcept uit het oorspronkelijke basisplan van NLPO en is het ook aanzienlijk goedkoper.

Betere aansluiting

Het resultaat is multiplexen op maat, met zowel indoor als outdoor een dekking van een goede kwaliteit en met een lagere exploitatieprijs. Dat sluit beter aan bij de behoefte van de Streekomroepen en de door NLPO geformuleerde strategische uitgangspunten voor professionalisering van de sector richting Streekomroep. Vooral voor de publieke Streekomroepen zijn er aanzienlijke voordelen te behalen:

  • goede DAB-ontvangst in de doelgebieden van de Streekomroepen (indoor en outdoor), gelijkwaardig aan dat van de landelijke- en regionale omroepen;
  • lagere kosten als gevolg van de andere netwerkindeling: minder zenders, opstelpunten en aanvoerlijnen;
  • kostenvoordelen doordat capaciteit in dezelfde multiplex benut kan worden door andere omroepen;
  • economisch en sociaal-cultureel: meer samenhang in de regio en beter bereik van forenzen in de streek.

Veel vertrouwen

Robert-jan van der Hoeven van Broadcast Partners: ‘We hebben veel vertrouwen dat het vanuit het ‘DAB-verbeterplan’ voortgekomen advies zeer binnenkort definitief wordt. Het gaat evengoed nog een lange weg zijn. De overheid moet het advies immers omzetten in beleid en ook is er afstemming nodig met onze buurlanden. Uiteindelijk gaat het er dus toch van komen.’