0 items
Selecteer een pagina

PRIVACYVERKLARING VOOR SOLLICITANTEN

Broadcast Partners hecht er grote waarde aan dat de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy.

Door het versturen van jouw sollicitatiebrief en CV ga je ermee akkoord dat de persoonsgegevens in jouw sollicitatiebrief en CV, en eventueel daarmee verband houdende gegevens uit openbare bronnen, worden verwerkt door Broadcast Partners en worden opgenomen in haar administratie. Bij interne sollicitaties kan Broadcast Partners tevens gebruik maken van reeds binnen haar organisatie beschikbare gegevens van de sollicitant. Deze gegevens zullen in het kader van de sollicitatie door Broadcast Partners vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure.

Broadcast Partners verstrekt gegevens betreffende een sollicitatie in beginsel niet aan derden. Deze gegevens mogen aan een derde worden verstrekt als dit nodig is voor een betreffende sollicitatieprocedure, als dit daaraan voorafgaand is gemeld en voor zover vereist zal daarvoor toestemming worden gevraagd. Deze gegevens kunnen ook aan een derde worden verstrekt als dat op grond van de wet verplicht is.

Broadcast Partners verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks en door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. De gegevens van sollicitanten die worden opgeslagen in de wervingsdatabase zijn: contactgegevens van de sollicitant (NAW gegevens, mailadressen), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) en de arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.).

Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van een sollicitant maximaal 4 weken door Broadcast Partners bewaard, tenzij de sollicitant bij ons in dienst treedt, in welk geval deze gegevens worden opgenomen in het personeelsdossier en zullen worden bewaard overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in haar bedrijfsreglement.

Indien jij daarvoor schriftelijk toestemming geeft, mag Broadcast Partners jouw sollicitatie gegevens maximaal een jaar bewaren.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Binnen onze organisatie hebben alleen diegenen toegang tot jouw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben tot jouw gegevens.

Je hebt het recht jouw eigen persoonsgegevens die Broadcast Partners verwerkt in te zien en/of deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te schermen en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je daarom hebt verzocht zullen wij jouw persoonsgegevens binnen de 4 weken bewaartermijn veranderen of verwijderen, tenzij de wet anders bepaalt.

Naast bovenstaande rechten heb je, als je denkt dat daar aanleiding toe is, het recht om een klacht omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar sprake is van toestemming van de verwerking van jouw persoonsgegevens mag je jouw toestemming intrekken. De intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van jouw toestemming.

Wil je meer weten over deze privacyverklaring, jouw rechten, de verwerking en onze verdere omgang met en houding ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of privacy in het algemeen, neem dan contact op met de meest seniore Medewerker Personeelszaken of het Hoofd Administratie.

Broadcast Partners

    We zijn benieuwd naar jouw mening!

    Sluit de website aan op jouw wensen?    Wat mis je nog op onze website?