menu

Privacybeleid

Privacyverklaring

Broadcast Partners, gevestigd aan Axelsestraat 58 te (4537 AL) Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Broadcast Partners

Axelsestraat 58
4537 AL Terneuzen

+31(0)115 – 683555

info@broadcastpartners.nl

Persoonsgegevens die Broadcast Partners verwerkt

Broadcast Partners verwerkt persoonsgegevens van diegenen die gebruik maken van haar website en/of diensten en/of van diegenen die deze gegevens zelf aan haar hebben verstrekt.

Broadcast Partners kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Broadcast Partners verwerkt

Broadcast Partners’ website en/of diensten heeft/hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze daartoe toestemming hebben gekregen van hun wettelijk vertegenwoordiger. Broadcast Partners kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Broadcast Partners raadt wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen die onder hun toezicht staan, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder hun toestemming. Als iemand er van overtuigd is dat Broadcast Partners zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar zonder dat daarvoor toestemming is gegeven door diens wettelijk vertegenwoordiger, dan kan daarover contact worden opgenomen met Broadcast Partners via info@broadcastpartners.nl, zodat Broadcast Partners dergelijke persoonlijke gegevens kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Broadcast Partners persoonsgegevens

Broadcast Partners verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

NB: Broadcast Partners neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens besluiten over kwesties die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Broadcast Partners) tussen zit.

Hoe lang Broadcast Partners persoonsgegevens bewaart

Broadcast Partners bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Broadcast Partners hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijn  Reden
Personalia, (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 5 jaarMarketing, uitvoering van een overeenkomst en/of facturatie
IP-adres (t.b.v. meting activiteiten op website en browser/apparaat herkenning)5 jaarMarketingdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Broadcast Partners verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met een klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in Broadcast Partners’ opdracht, sluit zij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Broadcast Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Broadcast Partners gebruikt

Broadcast Partners gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan een website van Broadcast Partners wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker.

De functionele cookies die Broadcast Partners gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Deze zorgen er voor dat de website van Broadcast Partners naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van een bezoeker. Ook kan Broadcast Partners hiermee haar website optimaliseren. Een bezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan een bezoeker ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen.

De analytische cookies die Broadcast Partners verzamelt zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. Broadcast Partners gebruikt deze informatie om haar websites zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Door middel van de tracking cookies die Broadcast Partners plaatst, kan zij het surfgedrag van bezoekers binnen haar websites analyseren. Met deze cookies houdt zij bij welke pagina’s een bezoeker bezoekt zodat zij een profiel van het online gedrag van de bezoekers op kan stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan de naam, het adres, e-mailadres en dergelijke van een bezoeker, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op het profiel van een bezoeker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft een ieder het recht om diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Broadcast Partners, behoudens voor zover deze nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke plicht, en heeft diegene het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat diegene van wie Broadcast Partners persoonsgegevens heeft verwerkt bij Broadcast Partners een verzoek kan indienen om zijn persoonsgegevens, waarover Broadcast Partners beschikt, in een computerbestand te sturen naar de betreffende persoon of een ander, door diegene genoemde organisatie.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan worden gestuurd naar info@broadcastpartners.nl. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek is gedaan door diegene van wie zijn persoonsgegevens zijn verwerkt, vraagt Broadcast Partners van diegene een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, waarbij in dat kopie de pasfoto, MRZ (machine-readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Dit ter bescherming van de privacy van de verzoeker. Broadcast Partners reageert dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek.

Broadcast Partners wijst er op dat iemand wiens persoonsgegevens zijn verwerkt de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Broadcast Partners persoonsgegevens beveiligt

Broadcast Partners  neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat door Broadcast Partners verwerkte persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik daarvan, neemt u  daarover dan contact op met Broadcast Partners via info@broadcastpartners.nl.

Broadcast Partners
Winkelmand0
Er zijn geen producten in de winkelmand!
Verder winkelen
0