0 items
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Broadcast Partners’ webwinkel

Inhoudsopgave

Algemene Bepalingen. 2

Artikel 1 – Definities. 2
Artikel 2 – Identiteit van Broadcast Partners. 3
Artikel 3 – Toepasselijkheid. 3
Artikel 4 – Het aanbod. 4
Artikel 5 – De overeenkomst 4
Artikel 6 – De prijs. 5
Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en (extra) garantie. 5
Artikel 8 – Levering en uitvoering. 6
Artikel 9 – Onderhoud. 7
Artikel 10 – Klachtenregeling. 7
Artikel 11 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 7
Artikel 12 – Geschillen. 8
Bepalingen voor Consumenten. 8
Artikel 13 – Herroepingsrecht 8
Artikel 14 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd. 9
Artikel 15 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan. 9
Artikel 16 – Verplichtingen van Broadcast Partners bij herroeping. 10
Artikel 17 – Uitsluiting Herroepingsrecht 10
Artikel 18 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging. 11
Artikel 19 – Betaling. 11
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen. 12
Bepalingen voor Zakelijke contractanten. 12
Artikel 21 – De prijs en betaling. 12
Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud. 13
Artikel 23 – Annulering, opschorting. 14
Artikel 24 – ontbinden van de Overeenkomst op afstand nadat een product is geleverd. 14
Artikel 25 – Klachtenonderzoek. 15
Artikel 26 – Overmacht 15
Artikel 27 – Aansprakelijkheid. 16
Bijlage I – Modelformulier voor herroeping. 18

 

Algemene Bepalingen

Artikel 1 – Definities

 1. Begrippen die in deze overeenkomst met een hoofdletter worden geschreven, zoals de hierna gedefinieerde begrippen, hebben de betekenis die daar aan deze begrippen is gegeven. Een gedefinieerd begrip heeft in meervoud dezelfde betekenis als in enkelvoud, zoals dat ook omgekeerd het geval is, tenzij anders blijkt uit de context waarin een gedefinieerd begrip wordt gebruikt.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 3. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten, Digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, Digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door Broadcast Partners of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Broadcast Partners;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 5. Broadcast Partners: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) Digitale inhoud en/of diensten op afstand aan Klant aanbiedt;
 6. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de geregelde levering van zaken, Digitale inhoud en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Klant of Broadcast Partners in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 12. Klant: Consument of Zakelijke contractant die de Overeenkomst op afstand aangaat met Broadcast Partners
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen Herroepingsrecht heeft;
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Broadcast Partners en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, Digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. Onder techniek voor communicatie op afstand wordt begrepen een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Broadcast Partners gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 15. Zakelijke contractant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn activiteiten ten behoeve waarvan hij een Overeenkomst op afstand aangaat voor een beperkt deel financiert uit zakelijke inkomsten, zoals reclame-inkomsten, kwalificeert als Zakelijke contractant;

Artikel 2 – Identiteit van Broadcast Partners

Broadcast Technology B.V., handelend onder de naam ‘Broadcast Partners’

Vestigings- & bezoekadres:
Axelsestraat 58
4537 AL Terneuzen, Nederland

Telefoonnummer Nederland: (+31) (0)115 683555
Bereikbaarheid: tijdens kantooruren
E-mail: via verkoop@broadcastpartners.nl

KvK-nummer: 75484560
Btw-identificatienummer Nederland: NL8602.98.966.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Broadcast Partners en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Broadcast Partners en de Klant.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Broadcast Partners voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze deze algemene voorwaarden bij Broadcast Partners zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Voor deze algemene voorwaarden geldt dat de ‘Algemene bepalingen’ van toepassing zijn ten aanzien van elke Klant, behoudens voor zover uit de bewoording van (een deel van) een bepaling blijkt dat (een deel van) een bepaling specifiek van toepassing is op de Consument dan wel op de Zakelijke contractant, in welk geval dat ook zo is, dat de ‘Bepalingen voor Consumenten’ van toepassing zijn ten aanzien van de Consument, met uitsluiting van de Zakelijke contractant, en dat de ‘Bepalingen voor Zakelijke contractanten’ van toepassing zijn ten aanzien van de Zakelijke contractant, met uitsluiting van de Consument.
 6. Indien, en voor zover, een bepaling in de ‘Bepalingen voor Consumenten’ en de ‘Algemene bepalingen’ omtrent hetzelfde onderwerp van elkaar afwijken prevaleert de betreffende bepaling in de ‘Bepalingen voor Consumenten’. Indien, en voor zover, een bepaling in de ‘Bepalingen voor Zakelijke contractanten’ en de ‘Algemene bepalingen’ omtrent hetzelfde onderwerp van elkaar afwijken prevaleert de betreffende bepaling in de ‘Bepalingen voor Zakelijke contractanten’.
 7. Indien mocht komen vast te staan dat een bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken (deels) onverbindend is, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht en treden Partijen met elkaar in overleg om te voorzien in het onderwerp van de bepaling die (deels) onverbindend is. Partijen zullen dan een regeling treden die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en bedoeling van de (deels) onverbindende bepaling.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Ieder aanbod van Broadcast Partners is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod heeft Broadcast Partners het recht dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, Digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Broadcast Partners gebruik maakt van afbeeldingen, dan beogen deze een waarheidsgetrouwe weergave te zijn van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Broadcast Partners niet.
 4. Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de documenten, opgaven van functionaliteiten, capaciteiten, afmetingen evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Broadcast Partners zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de Klant geen rechten ontlenen.
 5. Verstrekte modellen en voorbeelden blijven eigendom van Broadcast Partners en moeten op eerste verzoek op kosten van de Klant aan Broadcast Partners worden geretourneerd.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Broadcast Partners onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Broadcast Partners niet aan de Consument is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Broadcast Partners passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Broadcast Partners daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Broadcast Partners kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Broadcast Partners op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Broadcast Partners zal uiterlijk bij levering van het product, de Digitale inhoud of de dienst of aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Broadcast Partners waar de Klant met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de Digitale inhoud of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst op afstand indien deze een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Broadcast Partners producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Broadcast Partners geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Broadcast Partners dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. Een samengesteld(e) aanbod verplicht Broadcast Partners niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 6. Indien het aanbod is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Broadcast Partners het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.
 7. Het aanbod, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 8. Bij duurovereenkomsten wordt de overeengekomen vergoeding ieder jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex alle huishoudens (CPI). De gewijzigde prijzen wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde prijs is gelijk aan de geldende prijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien (16) maanden voor de kalendermaand waarin de prijs wordt aangepast. De jaarlijkse indexering van de vergoeding bedraagt nooit minder dan +1%.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en (extra) garantie

 1. Broadcast Partners staat er voor in dat de producten, Digitale inhoud en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Broadcast Partners er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Broadcast Partners, haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de overeenkomst tegenover Broadcast Partners kan doen gelden indien Broadcast Partners is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Broadcast Partners, haar toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.
 4. Indien voor door Broadcast Partners geleverde de producten, Digitale inhoud en/of diensten door de fabrikant of leverancier daarvan een (extra) garantie is afgegeven, dan is het aan de Klant zich te beroepen op die (extra) garantie jegens de fabrikant of leverancier, waarbij Broadcast Partners zich zal inspannen de Klant ten dienste te zijn om een beroep op die (extra) garantie te laten slagen.
 5. Indien het doel/de bestemming waarvoor de Klant de producten, Digitale inhoud en/of diensten wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze producten, Digitale inhoud en/of diensten, dan garandeert Broadcast Partners slechts dat die producten, Digitale inhoud en/of diensten geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien zij dit schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
 6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Klant de voor de producten, Digitale inhoud en/of diensten overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie jegens Broadcast Partners zal Broadcast Partners – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de producten en/of Digitale inhoud, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de diensten dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. Broadcast Partners zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Broadcast Partners kenbaar heeft gemaakt, behoudens voor zover anderszins zijn overeengekomen.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Broadcast Partners geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 • Voor de Consument geld dat indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht ontvangt. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Na een dergelijke ontbinding zal Broadcast Partners het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Voor de Zakelijke contractant geldt dat indien Broadcast Partners de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, zij ten aanzien daarvan schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn dient te worden gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen, alvorens de Zakelijke contractant het recht toekomt de overeenkomst te ontbinden.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Broadcast Partners tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Broadcast Partners bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Onderhoud

 1. Indien ten behoeve van de geleverde producten, Digitale inhoud en/of diensten tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal de Klant conform de hierin opgenomen of de gebruikelijke procedures van Broadcast Partners eventuele gebreken, storingen e.d. aan Broadcast Partners melden. Na ontvangst van een melding zal Broadcast Partners naar beste vermogen de gebreken her­stellen of de storingen verhelpen.
 2. Ingeval partijen voor de onderhoudsovereenkomst een periodieke vergoeding zijn overeengekomen, zal herstel kosteloos plaatsvinden. Broadcast Partners kan de kosten van de (herstel)werkzaamheden echter wel afzonderlijk in reke­ning brengen ingeval er sprake is van gebruiksfouten van de Klant, van andere niet aan Broadcast Partners toe te rekenen oorzaken of indien de producten of Digitale inhoud of het resultaat van de geleverde diensten door anderen dan Broadcast Partners zijn of is gewijzigd of onderhou­den.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Broadcast Partners te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Klant. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 2 maanden na levering.
 2. Met voorrang boven het in het voorgaande lid bepaalde geldt voor de Zakelijke contractant dat hij gehouden is de geleverde producten direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, fouten, onvolkomenheden, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen van wat partijen zijn overeengekomen binnen 24 uur na ontvangst van de producten schriftelijk aan Broadcast Partners te melden.
 3. Alle klachten ten aanzien van verleende diensten, dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen twee maanden na (op)levering van de werkzaamheden en/of diensten – schriftelijk aan Broadcast Partners te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Klant.
 4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Broadcast Partners is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden en worden de geleverde diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht of geleverd.
 5. De Klant dient Broadcast Partners in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Broadcast Partners te verstrekken.
 6. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de Klant van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 11 – Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Broadcast Partners heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de Klant te ontbinden op het tijdstip waarop de Klant:
 2. a) in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 3. b) (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. c) door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. d) onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. e) anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 7. De Klant moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Broadcast Partners en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt.
 2. Eventuele geschillen ten aanzien van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden in eerste aanleg voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland, waarbij voor de Consument geldt dat voor zover een dergelijke geschil voortvloeit uit de normen van consumentenbescherming de Consument dat geschil naar zijn keuze zowel kan indienen bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland, als bij de bevoegde rechtbank in het EU-land waar de Consument woont. Broadcast Partners behoudt altijd het recht een eventueel geschil ten aanzien van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de Klant is gevestigd of woont.

Bepalingen voor Consumenten

Artikel 13 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Broadcast Partners mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Broadcast Partners mag, mits zij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Broadcast Partners mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde Bedenktijd voor producten, diensten en Digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over Herroepingsrecht:

 1. Indien Broadcast Partners de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de Bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.
 2. Indien Broadcast Partners de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 Dagen na de Dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 14 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Broadcast Partners hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 15 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Broadcast Partners.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Broadcast Partners. Dit hoeft niet als Broadcast Partners heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Broadcast Partners verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Broadcast Partners niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als Broadcast Partners aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument Broadcast Partners een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Broadcast Partners is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten indien:
  1. Broadcast Partners de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
  2. de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de Bedenktijd heeft verzocht.
 8. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde Digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de Bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. Broadcast Partners heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.
 9. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 16 – Verplichtingen van Broadcast Partners bij herroeping

 1. Als Broadcast Partners de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Broadcast Partners vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door Broadcast Partners in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij Broadcast Partners aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Broadcast Partners gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Broadcast Partners de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 17 – Uitsluiting Herroepingsrecht

Broadcast Partners kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het Herroepingsrecht, maar alleen als Broadcast Partners dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Broadcast Partners geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra Broadcast Partners de Overeenkomst op afstand volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. De levering van Digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn Herroepingsrecht verliest.

Artikel 18 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De Consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één maand.
 3. De Consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Broadcast Partners voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, Digitale inhoud of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de Consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 19 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het ingaan van de Bedenktijd, of bij het ontbreken van een Bedenktijd binnen 14 Dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan de Consumenten mag de Consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Broadcast Partners te melden.
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Broadcast Partners is gewezen op de te late betaling en Broadcast Partners de Consument een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Broadcast Partners gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Broadcast Partners kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Bepalingen voor Zakelijke contractanten

Artikel 21 – De prijs en betaling

 1. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege zijn opgelegd of worden opgelegd heffingen en exclusief eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders is vermeld.
 2. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Zakelijke contractant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen de in de factuur gestelde betaaltermijn, mocht in de factuur geen betaaltermijn zijn gesteld dan geldt een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waaraan de Zakelijke contractant van rechtswege in verzuim is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de Zakelijke contractant niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, dan is de Zakelijke contractant vanaf de datum dat hij in verzuim is aan Broadcast Partners de wettelijke handelsvertragingsrente verschuldigd. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Broadcast Partners betaling alsnog (deels) uitblijft, heeft Broadcast Partners bovendien het recht aan de Zakelijke contractant buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het de openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,00. Indien Broadcast Partners, na een aanzegging daartoe, een gerechtelijke procedure start ter verkrijging van hetgeen de Zakelijke contractant verschuldigd is vanwege de overeenkomst en de rechter de vordering van Broadcast Partners ter zake de hoofdsom (grotendeels) toewijst dan is de Zakelijke contractant, naast de verschuldigde hoofdsom, rente en buitengerechtelijke incassokosten, tevens gehouden alle reële gerechtelijke kosten te vergoeden (derhalve niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) die samenhangen met de betreffende procedure(s).
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de Zakelijke contractant, heeft Broadcast Partners het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de Zakelijke contractant alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Broadcast Partners eveneens indien zij al voordat de Zakelijke contractant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Zakelijke contractant te twijfelen.
 6. Door de Zakelijke contractant gedane betalingen worden door Broadcast Partners eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 7. De Zakelijke contractant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en mag de vorderingen van Broadcast Partners niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Broadcast Partners heeft of stelt te hebben. Dit geldt eveneens indien de Zakelijke contractant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 8. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Broadcast Partners de Zakelijke contractant schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen de Zakelijke contractant alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand twee maanden of meer bedraagt heeft Broadcast Partners het recht zijn dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de Zakelijke contractant op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat Broadcast Partners dan gehouden is of kan zijn enige schadevergoeding te betalen vanwege de gevolgen van het uitoefenen van dit recht. Alle schade die Broadcast Partners hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de dienstverlening zijn voor rekening van de Zakelijke contractant.

Artikel 22 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Broadcast Partners behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren producten en Digitale inhoud voor tot het tijdstip waarop de Zakelijke contractant al zijn betalingsverplichtingen aan Broadcast Partners heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de producten en/of Digitale inhoud vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de Zakelijke contractant in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de Zakelijke contractant de producten en/of Digitale inhoud niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 4. De Zakelijke contractant moet Broadcast Partners direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de producten en/of Digitale inhoud waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De Zakelijke contractant moet de producten en/of Digitale inhoud zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Broadcast Partners bewaren.
 6. De Zakelijke contractant moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de producten en/of Digitale inhoud die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Broadcast Partners op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Indien de Zakelijke contractant handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Broadcast Partners een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Broadcast Partners en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de Zakelijke contractant te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en/of Digitale inhoud terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Broadcast Partners op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 23 – Annulering, opschorting

 1. Indien de Zakelijke contractant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil beëindigen (i.e. annuleren), is hij aan Broadcast Partners een door Broadcast Partners nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Broadcast Partners gemaakte kosten en haar door de beëindiging geleden schade inclusief de gederfde winst, eventuele besparingen vanwege de beëindiging kunnen op deze schadevergoeding in mindering worden gebracht. Broadcast Partners heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 50% van de overeengekomen prijs bij de Zakelijke contractant in rekening te brengen.
 2. De Zakelijke contractant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Broadcast Partners voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. Broadcast Partners heeft het recht alle door de Zakelijke contractant betaalde bedragen te verrekenen met de door de Zakelijke contractant verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de Zakelijke contractant is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Broadcast Partners deze bij de Zakelijke contractant in rekening brengen. Broadcast Partners mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de Zakelijke contractant in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden hervat, heeft Broadcast Partners het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Zakelijke contractant te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de Zakelijke contractant eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Broadcast Partners vergoeden.

Artikel 24 – ontbinden van de Overeenkomst op afstand nadat een product is geleverd

 1. De Zakelijke contractant komt het Herroepingsrecht niet toe. De Zakelijke contractant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 Dagen na de Dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen zonder opgave van reden daartoe ontbinden en dan zal Broadcast Partners het retour geleverde product in ontvangst nemen tegen de voorwaarden genoemd in dit artikel.
 2. De in lid 1 genoemde termijn van 14 Dagen gaat in op de Dag nadat de Zakelijke contractant, of een vooraf door de Zakelijke contractant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Zakelijke contractant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  2. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de Dag waarop de Zakelijke contractant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. Tijdens de in lid 1 genoemde termijn van 14 Dagen zal de Zakelijke contractant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Zakelijke contractant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Zakelijke contractant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan aldus bedoeld.
 4. Als de Zakelijke contractant gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden als bedoeld in lid 1, dan meldt hij dit binnen de in lid 1 genoemde termijn van 14 Dagen op ondubbelzinnige wijze aan Broadcast Partners.
 5. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de Dag dat de Zakelijke contractant gebruik heeft gemaakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden, zendt de Zakelijke contractant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Broadcast Partners.
 6. De Zakelijke contractant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Broadcast Partners verstrekte instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht de overeenkomst te ontbinden als bedoeld in lid 1 ligt bij de Zakelijke contractant.
 8. Als de Zakelijke contractant gebruik maakt van het recht de overeenkomst te ontbinden als bedoeld in lid 1 dan draagt de Zakelijke contractant de volgende kosten:
 9. De kosten gemoeid met de levering van het product aan de Zakelijke contractant;
 10. De herbevoorradingskosten, bedoeld om een deel van de gemaakte behandelingskosten van de ontbonden overeenkomst en het retour ontvangen product te dekken, ten belope van 25% van de productprijs mits het product is retour ontvangen met alle geleverde toebehoren, voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Broadcast Partners verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Als het product niet aldus retour is ontvangen, waarbij de administratie van Broadcast Partners doorslaggevend is om te bepalen of daaraan is voldaan, dan is Broadcast Partners gerechtigd een hoger percentage van de productprijs te rekenen voor herbevoorradingskosten, dit naar de vrije bepaling van Broadcast Partners; en
 11. De kosten gemoeid met de retourzending van het product aan Broadcast Partners.
 12. Broadcast Partners betaalt hetgeen de Zakelijke contractant tegoed heeft vanwege een door hem conform het in dit artikel bepaalde ontbonden overeenkomst en geretourneerd product binnen 30 Dagen volgend op de Dag waarop het product door Broadcast Partners retour is ontvangen op een door de Zakelijke contractant aangegeven rekening.

Artikel 25 – Klachtenonderzoek

 1. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Broadcast Partners ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de Zakelijke contractant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

Artikel 26 – Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de Zakelijke contractant of Broadcast Partners, heeft Broadcast Partners het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de Zakelijke contractant te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de Zakelijke contractant voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Broadcast Partners wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Broadcast Partners, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Broadcast Partners.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Broadcast Partners zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, pandemie, stakingen binnen de organisatie van Broadcast Partners en/of van de Zakelijke contractant of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfs-storingen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen, pandemie e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transport-moeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de Zakelijke contractant in ieder geval zijn verplichtingen jegens Broadcast Partners tot aan dat moment nakomen.

Artikel 27 – Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Broadcast Partners gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen is Broadcast Partners niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar geleverde producten, Digitale inhoud en/of diensten.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Broadcast Partners alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Broadcast Partners voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies en/of vertragingsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Zakelijke contractant moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Broadcast Partners aansprakelijk is voor door de Zakelijke contractant geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Broadcast Partners altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Broadcast Partners gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Broadcast Partners beperkt tot een bedrag dat maximaal gelijk is aan het bedrag dat de Zakelijke contractant vanwege het geleverde product, de Digitale inhoud of dienst, dan wel de onderliggende duurovereenkomst per jaar, aan Broadcast Partners verschuldigd is.
 5. De Zakelijke contractant moet Broadcast Partners uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. Indien Broadcast Partners zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door of namens de Zakelijke contractant verstrekte documenten, is Broadcast Partners niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
 7. Als de Zakelijke contractant materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is Broadcast Partners verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
 8. Broadcast Partners is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens de Zakelijke contractant uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 9. Broadcast Partners is niet aansprakelijk en de Zakelijke contractant kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
 10. a) door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Broadcast Partners verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
 11. b) door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
 12. c) door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Zakelijke contractant aan Broadcast Partners verstrekte of voorgeschreven informatie of materialen;
 13. d) door aanwijzingen of instructies van of namens de Zakelijke contractant;
 14. e) door het nemen of uitvoeren van zakelijke (beleids)beslissingen door de Zakelijke contractant al dan niet op basis van de door Broadcast Partners geleverde documenten. De Zakelijke contractant blijft altijd verantwoordelijk voor zijn eigen beslissingen;
 15. f) als gevolg van de keuze van de Zakelijke contractant die afwijkt van wat Broadcast Partners adviseerde en/of gebruikelijk is;
 16. g) door de keuze die de Zakelijke contractant ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
 17. h) doordat door of namens de Zakelijke contractant reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Broadcast Partners.
 18. De Zakelijke contractant is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Broadcast Partners uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 19. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Broadcast Partners of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Broadcast Partners de Zakelijke contractant vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de Zakelijke contractant.

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan      Broadcast Partners

Axelsestraat 58

4537 AL Terneuzen, Nederland

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en):

 

Adres consument(en):

 

Handtekening van consument(en):

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

Datum:

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Broadcast Partners